سفارش محصولات
Product Order
مشخصات شرکت درخواست کننده :
Requested Company Properties:

نام شرکت:
Company Name:
تلفن شرکت:
Company Tel:
ایمیل شرکت:
Company Email:
 
 
آدرس شرکت:
Company Address:
آدرس محل تخلیه بار:
ِDisembark Location:

مشخصات شخص درخواست کننده :

Requested Person Properties:


* نام :
* Name:
 
* نام خانوادگی:
* Family:
 
* ایمیل:
* Email:
   
   
* شماره تلفن:
* Tel:
  
  
  شماره همراه:
  Mobile:

میزان کاغذ درخواستی و سایز و گرم موردنظر :

Paper Properties:
نوع کاغذ
Paper Type
گرم درخواستی(gr/m2)
Requested Gram(gr/m2)
میزان سفارش(Ton)
Order Quantity (Ton)
سایز مورد درخواست(cm)
Requested Size(cm)
فلوتینگ خط یک
Fluting Line 1

 
 

 
 

 
 
فلوتینگ خط دو
Fluting Line 2

 
 

 
 

 
 
لاینر رنگی خط یک
Colored Linerboard Line 1

 
 

 
 

 
 
تاپ لاینر رنگی خط یک
Top Colored Linerboard Line 1

 
 

 
 

 
 
تاپ لاینر رنگی خط دو
Top Colored Linerboard Line 2