واحدهای صنعتی

واحد تولید  
واحد تحقيق و توسعه  
واحد آموزش و برنامه ريزي  
تصفيه خانه بهداشتي  
تصفيه خانه صنعتي  

1