میثم کاغذ و محیط زیست

محيط زيست موهبتي الهي است كه حفاظت از آن وظیفه عمومی تلقی می گردد. شركت ميثم كاغذ با اعتقاد به اصول توسعه پايدار، بهره گيري از فناوری های روز و سود جستن از دانش متخصصين مجرب سعي نموده تا به وظیفه خویش در امر حفظ و احياء محيط زيست عمل نماید.
بدین منظور، واحدی مجزا به نام محيط زيست در شرکت تشکیل گردید تا نسبت به برنامه ریزی و انجام فعالیت های لازم با هدف پايش و كنترل جنبه هاي زيست محيطي شرکت اقدام شود. در این راستا، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 در شرکت پیاده سازی و اجرا گردیده است. این سیستم مدیریت زیست محیطی شامل ساختار سازمانی، فعالیت های طرح ریزی، تعریف مسئولیت ها، تعیین روش ها و فرایندها و همچنین در اختیارگیری منابع لازم برای تهیه، اجرا، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است.
بر این اساس، مهم ترین فعالیت های صورت گرفته در شرکت میثم کاغذ در زمینه حفظ محیط زیست و سازگاری با استانداردها و رویه های زیست محیطی به شرح ذیل می باشد: 

  • اجراي سیستم مديريت زيست محيطي ISO 14001
  • اعتقاد و تعهد مديريت و تمام كاركنان اين مجموعه به سياست هاي زيست محيطي
  • حداكثر تلاش براي جلوگيري از اثرات زيست محيطي مخرب و در نهايت توليد محصول زيست محيطي (دوستدار طبيعت)
  • شناسائي جنبه هاي بارز زيست محيطي ناشي از فعاليتها ، محصولات و خدمات شركت و تدوين اهداف كلان و خرد زيست محيطي براساس آن
  • كاهش انتشار آلاينده هاي هوا ، بهبود كيفيت پساب، کاهش اتلاف حامل های انرژی و اعمال مديريت ضايعات در قالب اهداف كلان شركت  
  • مدیریت تولید، توزیع و مصرف حاملهای انرژی در شرکت  
  • اطمينان از قانونمندي تمامي فعاليت هاي كاري به دليل پيروي ازهمه نيازمندي هاي قانوني زيست محيطي كه شركت بايد آن را اجرا نمايد .
  • نظارت ، مستندسازي و ارائه گزارش های زيست محيطي
تشويق افرادي كه در توسعه و بهبود نظام مديريت ايمني و محيط زيست نقش مؤثر دارند