واحد آموزش و برنامه ريزي

بدون شك آموزش و توانمندسازي كاركنان اقدامي راهبردي است كه باعث ارتقاي كيفيت شغلي و افزايش سطح بهره­وري مي شود . بنابراين مي توان گفت زيربنايي ترين اقدامي كه تحول در سازمان ها را امكان پذير مي سازد ، توسعه سرمايه هاي انساني از طريق آموزش است .
در همين راستا شركت ميثم كاغذ با طراحي يك فرآيند آموزش نظام مند در جهت بهبود توانمندي ها و تامين اهداف كيفيت شركت گام برداشته است.
آموزش در شركت ميثم كاغذ طي يك فرآيند چهار مرحله اي انجام مي شود كه شامل مراحل زير است:

  1. نياز سنجي و تعيين نيازهاي آموزشي
  2. طراحي و برنامه ريزي آموزشي
  3. فراهم آوردن آموزش
پايش و ارزشيابي نتايج آموزشي