تضمین کیفیت

با توجه به استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 ، مدیریت محیط زیست ISO 14001 و مدیریت ایمنی  OHSAS 18001 در شرکت میثم کاغذ، واحد تضمین کیفیت به نظارت و بررسی عملکرد صحیح بخش های مختلف و سنجش و پایش این سیستم ها می پردازد. این واحد به منظور اطمینان از جاری بودن سیستم های مستقر شده در شرکت ، نسبت به مدون نمودن فعالیتها از طریق مدیریت مستندات و سوابق کیفی، زیست محیطی و ایمنی اهتمام ورزیده و با ارزیابی اثربخشی فرآیندهای شرکت اعم از فرآیندهای عملیاتی، پشتیبانی و مدیریتی، نسبت به ایجاد زمینه هایی برای بهبود کارکرد این فرآیندها اقدام نموده است .