تصفيه خانه بهداشتي

وجود نيروي كار در هر صنعتي منجر به توليد مقداري فاضلاب بهداشتي خواهد شد كه بايد به طور مناسب دفع شود. روش سنتي به كار گرفته براي فاضلاب بهداشتي ، تخليه آن به چاه هاي جاذب است كه به شدت منجر به تخريب و آلودگي محيط زيست شده. شركت ميثم كاغذ براي اجتناب از آلودگي محيط زيست يك پكيج فاضلاب بهداشتي به روش لجن فعال در فضايي به مساحت ... مترمربع با ظرفيت 15 مترمكعب ايجاد نموده است، كه پساب حاصله كاملا مطابق با استانداردهاي زيست محيطي بوده و از آن براي آبياري فضاي سبز شركت استفاده مي شود.