تصفيه خانه صنعتي
  • تصفيه خانه صنعتي

فاضلاب فرايند خط توليد شركت ميثم كاغذ شامل آب و الياف كاغذ است كه پس از تصفيه، دوباره به سيستم برگشت داده شده و مجددا در خط توليد از آن استفاده مي شود.

ظرفيت

روش تصفيه

نوع تاسيسات

8000 متر مكعب بر ساعت

فيزيكي

تصفيه خانه پساب صنعتي

1000 متر مكعب بر ساعت

فيزيكي- شيميايي

تصفيه خانه پساب صنعتي