خدمات پس از فروش

واحد بازرگانی شرکت بطور مستمر با مشتریان در تماس بوده و ضمن اخذ بازخورد و نظرات آنها، در صورت وجود هرگونه مشکل، نسبت به بررسی موضوع و ارائه مشاوره فنی جهت حل مشکل اقدام می نماید. همچنین واحد بازرگانی طی بازدیدهای دوره ای از کارخانه های ورق و کارتن سازی و نیز از طریق پرسش نامه های رضایتمندی مشتری، آخرین نظرات مشتریان در مورد محصولات شرکت را اخذ نموده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. شرکت میثم کاغذ فروش را نه پایان یک معامله بلکه آغاز یک تعهد می داند و بنابراین ارائه خدمات مطلوب و نوین به مشتریان را از لحظه تماس با شرکت جهت خرید تا زمان حصول اطمینان از رضایت مشتری پس از استفاده از محصول، در دستور کار قرار داده است.